Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
A Köztisztaságról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselőtestülete

Jegyzőkönyvi kivonat

Hernádkak község Önkormányzat Képviselőtestületének 2005. október 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
11/2005.(XI. 12.) ÖK. Rendelet

A Köztisztaságról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16.§. (1). bek. alapján alkotott 20/2002.(XII. 31.) ÖK. Rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.
A rendelet az alábbi 5/A §-sal egészül ki:
(1) A község belterületén nyesedéket, gallyat, kigyomlált, kiszedett növényzetet az alábbi rend szerint lehet elégetni:
Hétfő: egész nap 7.00 órától - 19.00 óráig
Szerda: délután 12.00 órától - 19.00 óráig
Péntek: egész nap 7.00 órától - 19.00 óráig
(2) Az elégetés során be kell tartani a tűzbiztonsági előírásokat, biztosítani kell a tűzjelzési lehetőségeket a tűzoltóság felé. Égetni csak szélcsendes időben, felügyelet mellett, az oltáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása, eszközök, felszerelések készenlétben tartása esetén szabad végezni úgy, hogy a környezetre gyújtási veszélyt ne jelentsen.

2.§.
A rendelet 7.§-a az alábbiak szerint módosul:
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
- aki az ingatlan határa melletti gyalogjárda területét nem tartja tisztán, illetve nem gondoskodik a járda ónos esőtől, jégtől, hótól való megtisztításáról
- aki az ingatlana előtti csapadékvíz elvezető árok tisztántartásáról, gyomtalanításáról, lekaszálásáról nem gondoskodik
- aki a közterületen nyesedéket, gallyat kigyomlált növényzetet helyez el
- aki a közterületen elültetett fákat kivágja, megrongálja, gallyát letöri, illetve az ingatlana előtti fákat nem ápolja, gondozza, védi
- aki az égetésre rendelkezésre álló időpontokat nem tartja be
- aki a közterületen gépkocsit, motorkerékpárt, egyéb járművet mos, tisztít
- aki a belterületi közutak szándékos beszennyezés esetén az utak letisztítását elmulasztja.

3.§.
A rendelet a kihirdetés napján lép életbe.

k.m.f.

Huszárné Major Zsuzsanna sk. .
jegyző 

Juhász Sándor sk
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:
Virág Istvánné
főelőadó

Hernádkak, 2005. november 3.

 

Hernádkak község Képviselőtestülete

Jegyzőkönyvi kivonat

Hernádkak község Önkormányzat Képviselőtestületének 2002. december 18-án megtartott üléséről.
20/2002. (XII. 31.) Ö.K. Rendelete

A KÖZTISZTASÁGRÓL

Hernádkak község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
(1) Hernádkak község belterületén lévő önkormányzati tulajdonú aszfaltozott és ideiglenes utak állandó tisztántartása a Polgármesteri Hivatal feladata.

2.§.
(1) Az ingatlantulajdonosok kötelesek az ingatlan határa mellett lévő gyalogjárda egész területét tisztán tartani, továbbá a kerítés vonalától a közút vonaláig terjedő szakaszt gyomtalanítani, a füves részt ápolni és kaszálni. E kötelezettség saroktelkek esetében is fennáll.
(2) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször is fel kell hinteni. A hintésre bomló, savas, lúgos, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészport, kőport) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezettnek kell gondoskodni.

3.§.
(1) Az ingatlan tulajdonosai kötelesek az ingatlanok előtt, illetve mellett elhúzódó csapadékvíz elvezető árok állandó tisztántartásáról gondoskodni, az árkot gyomtalanítani, a füves árok és árokpart füvét gondozni, szükség esetén a lekaszálást végezni.
A füves árokból és annak partjáról a füvet vegyszerrel, vagy bármilyen más módon kiirtani tilos. Közterületen a vegyszer használata tilos. Tilos továbbá a vizesárokba bármilyen szennyes vizet kiengedni vagy odaönteni.

4.§.
(1) A közterületen tilos nyesedéket, gallyat, kigyomlált növényzetet elhelyezni.

5.§.
(1) A közterületen elültetett fákat, amely az önkormányzat tulajdona, tilos kivágni, vagy bármilyen más módon rongálni, gallyait letörni. Az ilyen közterületen elültetett fákat mindig annak a teleknek a tulajdonosa köteles ápolni, védeni és metszésükről gondoskodni, amely telek előtt a fák találhatók. Közterületeken a fák ültetésének és kivágásának engedélyezése a jegyző hatáskörébe tartozik.

6.§.
(1) Közterületen gépkocsit, motorkerékpárt, egyéb járművet lemosni, tisztítani tilos. Tilos továbbá a közterületen üzemképtelen járművet tárolni, illetve 3.5 tonnát meghaladó súlyú tehergépjárművel parkolni.

7.§.
(1) Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
- aki a rendelet 2.§‚ 3.§‚ 4.§. és 6.§.-ában foglaltak ellen vét
- aki a közterületen elültetett fákat megrongálja, vagy nem tesz eleget a rendelet 5.§-ában foglaltaknak.
- aki belterületi közutak szándékos beszennyezése esetén az utak tisztítását elmulasztja.

8.§.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép életbe.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 8/1997. (VII. 01.) Ö.K. Rendelet 9-15.§-ai.

k.m.f.

Huszárné Major Zsuzsanna sk.
jegyző

Juhász Sándor sk.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:
Gilányi Zsoltné
előadó

Hernádkak, 2002. december 23.

Szolgáltatások

Sellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum